کنسرت اصفهان سیروان خسروی
اصفهان - تالار رودکی
کنسرت اصفهان سیروان خسروی

انتخاب سانس

تمام شد

دوشنبه, 2 دی 1398 - 18:00

تمام شد

دوشنبه, 2 دی 1398 - 21:00

محل اجرا

 آدرس: اصفهان - ملک شهر - روبروی شهربازی - تالار رودکی