کنسرت اصفهان سیروان خسروی
کنسرت بوشهر سیروان خسروی ( تمدید شد )
کنسرت انزلی سیروان خسروی
کنسرت کرمان سیروان خسروی