کنسرت کرمان سیروان خسروی
کرمان - سالن تلاش
کنسرت کرمان سیروان خسروی

انتخاب سانس

تمام شد

چهارشنبه, 4 دی 1398 - 20:00

محل اجرا

 آدرس: کرمان - چهارراه کار - جنب اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی - سالن تلاش