کنسرت کرمان سیروان خسروی
کرمان - سالن تلاش کرمان
کنسرت کرمان سیروان خسروی

انتخاب سانس

جمعه, 28 تير‏ 1398 - 20:30

جمعه, 28 تير‏ 1398 - 22:30

محل اجرا

 آدرس: کرمان - چهارراه کار - جنب اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی - سالن تلاش